Polityka prywatności

W tej części serwisu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu drlifestyle.pl.

Administratorem strony drlifestyle.pl jest Monika Ciesielska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dr Lifestyle Monika Ciesielska, adres siedziby: ul. Żwirki 23B lok. 2 90-539 Łódź, NIP: 9970149517, REGON: 368580417. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: ado@drlifestyle.pl.

Najważniejsze informacje w skrócie

Dbamy o Twoją prywatność, ale i Twój czas – dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad naszej polityki prywatności:

 • Zapisując się do newslettera, składając zamówienie, dodając komentarz na blogu lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne, nie wyciekły i nie zostały udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy czas przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania i zbierana danych przez Google Analytics znajdują się na tej stronie.
 • Korzystamy z bramek płatności, konkretnie Tpay, by bezpiecznie obsługiwać płatności w sklepie i przyspieszyć realizację zamówień. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Tpay.
 • Korzystamy z narzędzi remarketingowych, tj. Piksel firmy Meta by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Każdy Użytkownik może zarządzać ustawieniami dot. Piksela firmy Meta, w tym sprzeciwić się jego wykorzystaniu – szczegóły znajdują się pod tym adresem.
 • Z uwagi na wykorzystywane przez nas narzędzia, w tym m.in. Piksel firmy Meta dochodzi do profilowania preferencji użytkownika w celu optymalizacji reklam wyświetlanych w serwisie Dr Lifestyle i portalu Facebook, w tym reklam zachęcających do ponownej wizyty na stronie. Niemniej jednak nie jest podejmowana żadna decyzja, która miałaby się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, wywołująca wobec Użytkownika jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Użytkownika wpływająca.
 • Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google oraz Vimeo.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 • Zapewniamy możliwość dodawania komentarzy na blogu. Funkcjonalność ta działa w obrębie naszego systemu CMS tj. WordPress, a więc dane nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Wykorzystujemy pliki cookies, by korzystanie z serwisu było bardziej komfortowe.

Poniżej znajdziesz bardziej wyczerpujące informacje, jeśli uznasz, że skrót jest dla Ciebie niewystarczający.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Ciesielska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dr Lifestyle Monika Ciesielska ul. Żwirki 23B lok. 2 90-539 Łódź, NIP: 9970149517, REGON: 368580417, e-mail: ado@drlifestyle.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

Na podstawie art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 1. dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 6. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Skargi można składać w formie:

 • pisemnej: na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP,

Przetwarzamy Twoje dane jako Administrator w następujących celach:

a). Świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika

Administrator świadczy na rzecz swoich klientów usługę polegającą na prowadzeniu konta użytkownika, w ramach którego gromadzone są dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b). Sprzedaż produktów (w tym Towarów) i usług oferowanych przez Administratora (realizacja zamówień)

Administrator za pośrednictwem sklepu prowadzi sprzedaż produktów (w tym Towarów) i usług (realizuje zamówienia na produkty). W związku z powyższym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a osobą fizyczną (klientem). Zawarcie umowy wiąże się z niezbędnością przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W toku realizacji zamówień niezbędnym może się okazać podanie przez klienta danych szczególnych, w tym danych medycznych, takich jak: wiek, waga, wzrost, informacje dotyczące ciąży czy aktywności. Administrator przetwarza powyższe dane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez klienta. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 9 ust 2 lit. a RODO. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na przetwarzanie tychże danych przez Administratora przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Oświadczenie można złożyć w każdej formie umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią przez Administratora (telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, pisemnie). Należy jednocześnie pamiętać, iż cofnięcie zgody może uniemożliwić należytą realizację zamówienia przez Administratora.

c). Marketing własnych produktów i usług (newsletter)

Administrator podejmuje liczne działania marketingowo – informacyjne dotyczące własnych produktów i usług, stanowiące formę marketingu bezpośredniego. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem podanego przez klienta adres – email. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych aktywnością Dr Lifestyle w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także szczegółów zamówienia takich jak wartość i numer zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest prawnie uzasadniony interes regulowany art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zaznaczając checkbox wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

d). Rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i obrona praw

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez klienta do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych produktów lub usług. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e). Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT. Podstawę prawną stanowi tutaj ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

f). Nawiązanie kontaktu z Administratorem

Administrator umożliwia kontakt ze sobą za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego na stronie internetowej. Formularz udostępniony jest zarówno klientom jak i osobom/przedsiębiorcom chcącym nawiązać współpracę. W ramach formularza dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

g). Możliwość zamieszczania komentarzy na blogu

Administrator prowadzi blog specjalistyczny, posiadający możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisami. Funkcjonalność ta realizowana jest poprzez system CMS administratora. Uprzednie zalogowanie się, w tym poprzez inny portal internetowy jak Facebook, pozwala na zamieszczenie komentarza. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Uwzględniając powyższe Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez następujący okres:

 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w lit. abde – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń oraz przez czas przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w zakresie danych szczególnych, w tym danych medycznych do czasu cofnięcia zgody,
 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w lit. c – do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacja z newslettera,
 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w lit. f – do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza lub do czasu cofnięcia zgody,
 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w lit. g – przez czas funkcjonowania bloga Administratora lub wniesienia sprzeciwu,

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany oraz nie wykorzystuje ich w celu profilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Komu powierzamy przetwarzanie danych osobowych?

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom oraz kategoriom podmiotów:

 1. Hitme.pl – w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3. ifirma – w celu korzystania z systemu do fakturowania i usług księgowości,
 4. Google Analytics – w celu śledzenia do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd.
 5. Tpay – w celu korzystania z bramki płatności, zapewniającej bezpieczeństwo i szybkość transakcji,
 6. podmioty świadczące dla nas usługi księgowe i informatyczne,
 7. podmioty świadczące dla nas usługi przewozu Towarów,
 8. banki obsługujące płatności.

Dodatkowe informacje

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku dostawy Towarów również adres do dostawy lub adres zamieszkania. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury

Jeżeli wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Komentarze

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie naszego systemu WordPress. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Ta strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z serwisu drlifestyle.pl.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez kliknięcie w przycisk: „Ok” i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Ta strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie źródłowym strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie strony Piksel firmy Meta, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo

Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak FacebookInstagramYouTube.

Komentarze

Komentarze na blogu obsługiwane są przez nasz system WordPress.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany polityki prywatności będą ogłaszane za pośrednictwem strony internetowej: drlifestyle.pl oraz newslettera.

Poprzednie wersje Polityki prywatności